Airport Categories

Havameydanı Sınıflandırması

The operator, in this case the Flight Operations Manager has to publish the Airport Categories of which the airline is going or might operate.

This generally takes place at OM Part-A Chapter 8.1.2.3 Airport Classification for the Commander's Competency (OM-Ops 1.1975)

İşletici, ki bu durumda OM yapmak ve yayınlamaktan sorumlu Uçuş İşletme Müdürü, uçacağı ya da kullanılması olası meydanların sınıflandırmasını yapmak zorundadır.

Genellikle OM Part-A Bölüm 8.1.2.3’de Kaptanın Yeterliliği (SHT-OPS Uçuş Rotası ve Havaalanı Yetkinliği Kalifikasyonu Madde 195) bu kullanılacak meydanlar sınıflandırması olarak yayınlanır.

 

 

Airport Categories

Havameydanı Sınıflandırması

 

OM Part-A

8.1       FLIGHT PREPARATION INSTRUCTIONS

 

 

There is no official list of category of airports, and each operator maintains its own list.

Hava meydanlarının resmi bir Sınıflandırma Listesi yoktur. Her işletici, kendi listesini hazırlar.

Further, classifying an airport in category A, B or C will depend on the limitations of the aircraft type operated.

Ayrıca A, B ve C gibi Havameydanı sınıflandırması, işletilen uçağın işletim sınırlamasına göre değişecektir.

 

 

OPS 1.975 "categorization" is different to the others that exist (which may be termed categories or codes):

SHT OPS-195’de bahsedilen ‘Sınıflandırma’, mevcut diğer sınıflandırmalardan farklıdır (Kategori ya da Kod olarak geçse de);

 - ICAO aerodrome reference code (Annex 14; i.e. runway and taxiway width; examples are 3C, 4C, 4E)

-ICAO Annex 14 meydan yapısal kodları: (örneğin pist ve taksi yolları için kullanılan 3C, 4C, 4E gibi)

 - ICAO approach category (ICAO PANS/OPS Doc 8168 i.e. speeds for the initial and final approach phases)

-ICAO Yaklaşma Sınıflandırması (ICAO PANS/OPS Doc 8168: örneğin ilk ve son yaklaşma aşaması süratleri gibi)

 - ICAO airport category for fire and rescue (ICAO DOC 9137; i.e. Fire Extinguishers in use)

- ICAO Meydan Yangın ve Kurtarma Sınıflandırması (ICAO DOC 9137:Part-1 Chp.2.1; Meydan Sınıflandırması)

 - ICAO subgrade strength category for pavement strength rating (i.e A, B, C, D)

ICAO pist zemin gücü sınıflandırmasındaki dayanırlık gücü sınıflandırması (örneğin A, B, C, D gibi)

 

 

ROUTE COMPETENCE TRAINING
(EU OPS 1.975)

ROTA YETERLİLİK EĞİTİMİ
(SHT OPS-195)

1. Prior to being assigned as pilot-in-command the pilot shall undergo training to ensure that he has obtained adequate knowledge of the route to be flown and of the aerodromes (including alternates), facilities and procedures to be used.
The validity period is 12 calendar months.

1- Bir uçuşa Kaptan olarak atanmadan evvel üzerinde uçacağı yol, meydanlar (yedek meydanlar dahil), donanımları ve uygulayacağı usuller hakkında yeterli ve uygun bir eğitim aldığından emin olmak için eğitilecektir.
Bu eğitimin geçerliliği 12 aydır.

2. Route competence training will include knowledge of:

2- Rota Yeterlilik Eğitimi şu bilgileri kapsayacaktır;

 a) terrain and minimum safe altitudes,

 a) yer yüzeyi ve en düşük güvenli irtifa

 b) seasonal meteorological conditions,

 b) mevsimlik meteorolojik şartlar

 c) meteorological, communication and air traffic facilities, services and procedures;

 c) meteorolojik, iletişim ve hava trafik kolaylık, hizmet ve yöntemleri,

 d) search and rescue

 e) arama ve kurtarma

 e) navigational facilities associated with the route along which the flight is to take place.

 f) uçuşun yapılacağı yolboyu ile ilgili gezin kolaylıkları,

 f) for aerodrome competence qualification the operator shall:

 d) havameydanı nitelik yeterliliği için işletici;

- For Category A aerodromes; The captain is responsible for acquiring the knowledge of that aerodrome

- A sınıfı havameydanları için; Kaptan o Havameydanı hakkında bilgi edinmekten sorumludur,

- For Category B aerodromes; The captain should be briefed, or self-briefed by means of programmed instruction, on the Category B aerodrome(s) concerned and should certify that he has carried out these instructions.

- B sınıfı havameydanları için; Kaptan ilgili B grubu havameydanları için bilgilendirilmeli ya da bir eğitim programı çerçevesinde kendini eğitmeli ve talimatları tümüyle yerine getirdiğini belgelemelidir,

- For Category C aerodromes; The captain should be briefed and visit the aerodrome as an observer and/or undertake instruction in a flight simulator approved by the Authority for that purpose. This instruction should be certified by the operator.

- C sınıfı havameydanları için; Kaptan o meydan hakkında bilgilendirilmeli ve gözlemci olarak o meydana gitmeli ve/veya bu amaçla Yetkilendiricinin onayladığı bir benzetilmiş uçuş ile öğrenimini tamamlamalı. Bu yetkilendirme, işletici tarafından onaylanmalı.

 

 

While Listing

Havameydanlarını Sınıflandırırken

Category A airfield satisfies all of the following requirements:

A sınıfı havameydanları aşağıdaki tüm gerekleri karşılamalıdır;

 a) An approved instrument approach procedure.

 a) Onaylı bir Aletle Yaklaşma yönteminin olmalı

 b) At least on runway with no performance limited procedure for take-off and/or landing

 b) En azından pist üzerinde iniş ya da kalkış ile ilgili verim kısıtlamasının olmaması,

 c) Published circling minima not higher than 1000ft

 c) Yayınlanmış turlu yaklaşmanın 1000ft’den yüksek olmaması,

 d) Night operations capability

 d) Gece işletimine açık olması

Category B airfield is an airfield which does not satisfy all of the Category A airfield requirements, or which requires extra considerations such as:

B sınıfı Havameydanı, A sınıfı havameydanı gereklerini tümüyle karşılamayan ya da aşağıdaki ek düzenlemeleri gerektiren;

 a) Non Standard Approach aids and / or approach patterns, or

 a) Ölçüt dışı Yaklaşma Yardımcıları ve/veya yaklaşma düzenleri, ya da;

 b) Unusual local weather conditions or

 b) Alışılmadık yerel meteorolojik şartlar, ya da;

 c) Unusual characteristics or performance limitations, or

 c) Olağandışı verim sınırlaması gerektiren özellikler, ya da;

 d) Any other relevant considerations including obstructions, physical layout, lighting etc.

 d) Engeller, fiziksel konum, ışıklandırma vs.. gibi ilgili diğer değerlendirmeler.

Category C airfield requires additional considerations to a Category B aerodrome and is considered to pose certain problems for the approach and/or landing and/or take-off.

C sınıfı Havameydanı, B sınıfı Havameydanı sınırlamalarına ilave yaklaşma ve/veya iniş ve/veya kalkış ile ilgili olumsuzluklar/sorunlar gösterir.

 

 

Taking into consideration of all the information above, the Operator has to prepare the list according to the needs and the type of the
aircraft used.

Yukarıdaki tüm bilgileri dikkate alarak, İşletici, işletme ihtiyacı ve kullanılan
Uçak türüne göre bu listeyi
hazırlamak zorundadır.

 

Regards

 

Sevgiler

Servet BASOL

120905