Annex-2  Rules of the Air

Appendix 1

 

5. MARSHALLING SIGNALS

5. YOLGÖSTERICI IŞARETLER

 

3.4  Signals

3.4    İşaretler

3.4.1 Upon observing or receiving any of the signals given in Appendix 1, aircraft shall take such action as may be required by the interpretation of the signal given in that Appendix.

3.4.1 Bölüm 1’deki işaretlerden herhangi birini alan uçak, bu Bölüm’de verilen işaret ve bu işaretin yorumu doğrultusunda gereken davranışı yerine getirecektir.

5.1  From a signalman to an aircraft

5.1      İşaretçiden uçağa

Note 1. These signals are designed for use by the signalman, with hands illuminated as necessary to facilitate observation by the pilot, and facing the aircraft in a position:

Not 1. Bu işaretler, işaretçinin yüzü uçağa dönük pozisyonda ellerini kullanarak ve pilotun kolayca görebilmesi içinde, gerekirse ışıklı kullanım için tasarlanmıştır.

a) for fixed-wing aircraft, on left side of aircraft, where best seen by the pilot;

a) Sabit kanatlı uçaklar için, pilotun en iyi göreceği yan, uçağın solundan;

and

ve

b) for helicopters, where the signalman can best be seen by the pilot.

b) Helikopterler için, pilotun işaretçiyi en iyi görebileceği yerden.

Note 2. The meaning of the relevant signals remains the same if bats, illuminated wands or torchlights are held.

Not 2. Bahsi geçen işaretlerin anlamları, sopa, el feneri yada meşale de kullanılsa değişmeyecektir.

Note 3. The aircraft engines are numbered, for the signalman facing the aircraft, from right to left (i.e. No. 1 engine being the port outer engine).

Not 3. Yüzü uçağa dönük olan işaretçi için uçak motorları numaralaması sağdan sola doğru olacaktır.
(i.e. No. 1 yolcu kapısı hizası dış motordur).

Note 4. Signals marked with an asterisk (*) are designed for use to hovering helicopters.

Not 4. (*) ile betimlenen işaretler, helikopterlerin kullanımı için tasarlanmıştır.

Note 5. References to wands may also be read to refer to daylight-fluorescent table-tennis bats or gloves (daytime only).

Not 5. Sopa olarak geçen işaret araçları aynı anda yansıtıcı kaplı pinpon raketleri yada eldivenleri kapsar. (sadece gündüzleri).

Note 6. References to the signalman may also be read to refer to marshaller.

Not 6. İşaretçi olarak geçen kişi aynı anda yol gösterici anlamını da taşır.

5.1.1 Prior to using the following signals, the signalman shall ascertain that the area within which an aircraft is to be guided is clear of objects which the aircraft, in complying with 3.4.1, might otherwise strike.

5.1.1 İşaretleri kullanmadan önce işaretçi, uçağın hareket alanı içerisinde Böl.3.4.1 e uygun, çarpmadan arınmış bir şekilde hareketini güven içerisinde yapmasını kesinkes sağlamış olmalıdır.

Note. The design of many aircraft is such that the path of the wing tips, engines and other extremities cannot always be monitored visually from the flight deck while the aircraft is being maneuvered on the ground.

Not.  Yapısal olarak bir çok uçak    yerde manevra yaparken, kanat uçları, motor ve diğer uç alanlardaki fazlalıkları, çizdiği yörüngede uçuş kabininden göz ile her zaman takip edemeyebilir, görmeyebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: 14 a ve b’deki uçak ve park çizgileri, tarafımdan açıklayıcı olması için ilave edilmiştir.

Affirmative: Bir talep üzerine verilen “cevap”dır. Durum bildirmez, bu nedenle “olumlu” cevap için “olur” denir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative: Olumsuzluk bildirir. Bir talep halinde “olumsuz” bir cevap için “olmaz” denir.

 

 

 

5.2  From the pilot of an aircraft
to a signalman

5.2  Hava aracı pilotundan işaretçiye

Note 1. These signals are designed for use by a pilot in the cockpit with hands plainly visible to the signalman, and illuminated as necessary to facilitate observation by the signalman.

Not 1. Bu işaretler, pilotun kabinden ellerini kullanarak işaretçinin kolayca görebilmesi ve gerekirse işaretçinin kolayca görebilmesi için ışıklı kullanım kolaylığı ile tasarlanmıştır.

Note 2. The aircraft engines are numbered in relation to the signalman facing the aircraft, from right to left (i.e. No. 1 engine being the port outer engine).

Not 2. Uçak motoru numaralandırması, işaretçinin yüzü uçağa dönük iken onun solundan sağına doğru yapılır (i.e. No. 1 yolcu kapısı tarafının dış motordur)

5.2.1 Brakes

5.2.1 Frenler

Note. The moment the fist is clenched or the fingers are extended indicates, respectively, the moment of brake engagement or release.

Not.   Yumruğun kapanması yada açılması, sırasıyla frenlerin uygulandığı yada boşa alındığı anı ifade eder.

a) Brakes engaged: raise arm and hand, with fingers extended horizontally in front of face, then clench fist.

a) Frene alındı: Yüzünün hizasına elini kaldır, avuç içini göster ve sonar yumruk yap.

b) Brakes released: raise arm, with fist clenched, horizontally in front of face, then extend fingers.

b) Fren boşaltıldı: Yüzünün hizasına yumruğunu kaldır ve sonar elini açarak avuç içini göster.

5.2.2 Chocks

5.2.2 Takozlar

a) Insert chocks: arms extended, palms outwards, move hands inwards to cross in front of face.

a) Takoz koy: Avuç içleri dışa dönük, elleri ileri doğru uzat ve yüz hizasında elleri birbirine yakınlaştır.

b) Remove chocks: hands crossed in front of face, palms outwards, move arms outwards.

b) Takoz al: Avuç içleri dışa doğru ve eller birleşik dışa doğru yüz hizasında uzat ve elleri dışa doğru ayır.

5.2.3 Ready to start engine(s)

5.2.3 Motor çalıştırmaya hazırım

Raise the appropriate number of fingers on one hand indicating the number of the engine to be started.

Bir elinle, çalıştırmaya hazır olduğun motor numarasını parmaklarınla göster.

5.3  Technical / servicing communication signals

5.3  Teknik / hizmet
iletişim işaretleri

5.3.1 Manual signals shall only be used when verbal communication is not possible with respect to technical / servicing communication signals.

5.3.1 Teknik / hizmet iletişim işaretleri, sözlü iletişimin sağlanamadığı yer ve zamanda teknik / hizmet iletişimi gerektiğinde kullanılacaktır.

5.3.2 Signalmen shall ensure that an acknowledgement is received from the flight crew with respect to technical/servicing communication signals.

5.3.2 İşaretçi, teknik / hizmet iletişimi ile ilgili tüm iletinin uçuş ekibi tarafından alındığından emin olacaktır.

Note. The technical/servicing communication signals are included in Appendix 1 to standardize the use of hand signals used to communicate to flight crews during the aircraft movement process that relate to servicing or handling functions.

Not. Teknik / hizmet iletişimi işaretleri, uçağın hareketini düzenlemek, kabin ekibi ile hizmet yada yönetimini genelleşmiş el işaretleri ile iletişim kurulması işlevini sağlamak amacıyla Bölüm 1’e ilave edilmiştir.

6. STANDARD EMERGENCY HAND SIGNALS

6. STANDART ACIL DURUM EL IŞARETLERI

The following hand signals are established as the minimum required for emergency communication between the aircraft rescue and firefighting (ARFF) incident commander/ARFF firefighters and the cockpit and/or cabin crews of the incident aircraft. ARFF emergency hand signals should be given from the left front side of the aircraft for the flight crew.

Bu acil durum el işaretleri, olaydan etkilenen Uçak kurtarma ve Yangınla Mücadele olay komutanı/Yangınla Mücadele personeli ile olaya karışan uçağın uçuş ekibi ve veya kabin ekibi arasında acil durum temel iletişimi için belirlenmiştir. Bu acil durum el işaretleri, uçuş ekibine uçağın sol ön tarafından uçuş ekibine yapılmalıdır.

Note. — In order to communicate more effectively with the cabin crew, emergency hand signals may be given by ARFF firefighters from other positions.

Not: Uçuş ekibi ile daha etkin iletişim kurmak açısından bu el işaretleri, diğer başka konumlardan da ARFF ekibi tarafından da verilebilir.

 

 

 

Türkçesi tarafımdan eğitim amaçlı yapılmıştır. Yorumlar bana aittir.

Servet BASOL
Edn-2 110911sb