UÇAK ve BAYRAK

 

Bu hafta bir başka gözardı edilen kanundan bahsetmek istiyorum. Üstelik bu kanun Türk kanunu ve Türkçe.

 

    TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun Numarası                : 2893

Kabul Tarihi                       : 22/9/1983

Yayımlandığı R. Gazete Tarih                 : 24/9/1983  Sayı : 18171

Yayımlandığı Düstur         : Tertip: 5       Cilt: 22      Sayfa : 599

 

  *

* *

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

 

Tüzük

Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir

 

-/-

 

    TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        : 25.1.1985, No : 85/9034

Dayandığı Kanunun Tarihi        : 22.9.1983, No : 2893

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi       : 17.3.1985, No : 18697

Yayımlandığı Düsturun Tertibi            : 5, Cildi: 24,S. 2095

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Deyimler

    Kapsam

Madde 1 -(Değişik:22/2/2001-2001/2130 K.) Bu Tüzük; Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını, bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini, nasıl katlanacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanlarını Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törenlere dair hususları, kimlerin tabutlarına bayrak örtülebileceğini, ulusal geleneklere göre Bayrağın diğer kullanılma şekli ve yerleri ile Türk Bayrağı Kanununun uygulanmasına dair diğer esasları kapsar.

 

Madde 14 - Hava araçlarına Bayrak çekilmez. Sivil hava araçlarına, yön dümeninin her iki yanına boyayla al zemin üzerine Bayraktaki oranlara uygun, beyaz renkte ay yıldız resmolunur.

 

     Kanuna ve Tüzüğe aykırı fiillerin önlenmesi

Madde 39 - Türk Bayrağı Kanununa ve bu Tüzüğe aykırı fiiller, yetkili makamlarca derhal önlenir.

 

    Yürürlük

Madde 40 - 22/9/1983 günlü ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 2, 3, 6 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.

 

    Yürütme

Madde 41 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İşte bir kaç örnek:

Madde 14 - Hava araçlarına Bayrak çekilmez.

Sivil hava araçlarına, yön dümeninin her iki yanına boyayla al zemin üzerine Bayraktaki oranlara uygun, beyaz renkte ay yıldız resmolunur.

 

 

Eminim kimse bu kanun ve tüzükten haberdar değildir. Bilgisi olanlar ve uygulayanlar zaten bu kanuna uygun davranmış, bazıları da önemsememiş görünmekte.

Bayrak taşıyıcı olarak adlandırılan şirketlerin bu kanun ve tüzükten habersiz oldukları düşünülemez.

Burada amaç bazı kanunların hatırlatılması ve havacılıkta yazılı olmayan hiç bir konunun olmayışı nedeniyle uygulayıcıların mutlaka kanunlara uygun davranma alışkanlığını edinmelerine yardımcı olmak.

Kulaktan dolma o kadar çok ‘hikaye’ gerçek sanılmakta ki, saymakla bitmez.

Türk Sivil Havacılığı eğer biraz ilerleme gösterecek ise, kanunları bilmeden başaramaz.

Önümüzdeki haftalarda bu ‘masallar’ ile ilgili bazı örnekler vereceğim.

Sahi, Türk bayrağının rengi nedir?

Sevgiler.

Servet Başol

101018