Önlenemez Yükseliş

 

“Meslek (Profession), ortak bir tanıma sahip olmasa da iki temel öğe ile tanımlanabilir.

Bunlar işin özellik ve kuralları ile işçinin bu iş için eğitim ve becerisi.

Bir işi yapacak olanın bu iş ile ilgili temel (çırak), özel (kalfa) ve yüksek (usta) eğitimi asırlardan beri yapıla gelmektedir. Modern çağda hukuk kavramı ile akademik eğitim ve sosyal düzen katkısı, “meslek” kavramını oluşturmaktadır.

 

UHUK 2010 için hazırladığım bildirinin giriş bölümü böyledir.  İşin özüne bakarsak, Hava Hukuku, iş ve işçi den oluşmaz.

Hava Hukukunda yapılacak iş için gerekli şartlar ve yapacak olan için gerekli özellikler diye iki taraf mevcuttur.

Yapılacak iş için gerekli şartları incelersek, tüm ICAO, ECAC, JAR-FCL, SHGM yayınları vs.. gibi bir çok şart sıralayabiliriz.

Yapacak olan Pilot ise;

a) İlk yalnız uçuşundan önce 17 yaşını tamamlamış olmak. Ancak entegre kurslara başlayacak adaylar için 16 yaşını tamamlamış olmak yeterlidir.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Sağlık ile ilgili vs..

d) Adli sicil ile ilgili şartlar vs...

Yapacak olan Uçuş Teknisyeni ise;

Madde 3- Müracaat şekli ve lisans verilmesi:

a) Uçuş Teknisyeni Lisansı almak için müracaatçı "Uçuş Teknisyen Lisansı Müracaat Formu"nu (FORM SHD: T-43) doldurur.

b) Müracaatçı, yetkili kılınan bir hastaneden, sağlık şartlarının Milletlerarası Havacılık Teşkilatının (ICAO) yayınlamış bulunduğu Ek: 1 de ANNEX: 1) ki sağlık şartlarına uyduğunu gösterir ve karar hanesinde "Uçuş Teknisyeni olur" ifadesini taşıyan bir sağlık kurulu raporunu adı geçen müracaat formunun 9 uncu maddesinde belirtilen hususlarla birlikte Ulaştırma Bakanlığına verir.

c) Müracaat sahibi, nazari ve ameli sınavları için, bu Yönetmelik hükümlerine göre, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış bulunan Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sınav masrafları müracaatçıya aittir. Sınav neticeleri, sınavı yapan müessese tarafından resmi bir rapor halinde Ulaştırma Bakanlığına gönderilir.

d) Yukarıdaki "a" ve "b" maddeleri hükümlerini yerine getiren ve "c" maddesindeki sınavlarda başarı gösterenlerin durumu Ulaştırma Bakanlığınca nihai bir tetkike tabi tutulduktan sonra uygun görüldüğü takdirde kendilerine lisans ve tip sertifikaları verilir.

Yapacak olan Hava Trafik Kontrolörü ise;

çç) Öğrenci hava trafik kontrolörü adayı: 4 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun, 27 yaşından gün almamış, gerekli sağlık koşullarına haiz, ICAO seviye 4 düzeyinde İngilizce lisan bilgisine sahip adaylardan, hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından, uluslararası sertifikaya haiz bilgisayar destekli ‘kontrolör seçme programı’ ile yapılacak değerlendirme ve mülakat sınavlarını başarıyla tamamlamış, temel ATC kursuna katılmaya hazır personeli,

Yapacak olan Uçuş İşletme Uzmanı ise;

C- MÜRACAATÇIDA ARANILAN YETENEKLER

Madde 10- Uçuş harekat uzmanı lisansı almak isteyen müracaatçının durumunun aşağıdaki şartlara uygun olması gereklidir.

(a) En az 23 yaşında bulunması,

(b) En az lise veya dengi bir okuldan veya Hava Okulundan mezun olması. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihine kadar uçuş harekât uzmanı olarak çalışan ve Ortaokul mezunu bulunanlara da lisans verilebilir.

 

Şimdi söyleyin, lisans alacak olan bir kişi sadece bu şartlara tabi ise, öyle fazlaca özelliği olan bir lisans olmamalı verilecek olan bu lisans.

Özüne bakarsanız 17-23 yaş arası herkes, bir de sağlıklı ise lisansa aday demektir.

İnsan olarak başka hiç bir özellik ve birikim aranmıyor ise bu herkesin yapabileceği bir "iş" tir.

Ne lisan seviyesinden, ne zekâ ne de analiz ve sentez yetisinden hiç bahsedilmiyor. Genel kültür ve liderlik vasıfları gibi ileride kaptan, teknik müdür, uçuş işletme kontrol merkez müdürü ya da SES sistemini ulusal alanda uygulayacak bir uzman olması muhtemel bu genç insanlara sıradan muamelesi yapılıyor ama buna karşı "iş çok önemli, sen o işi başarabilirsen yükselirsin” diye makineyi insanın önüne koyuyor isen, ben buna karşı çıkarım.

Hele sadece Uluslararası havacılık kanunları ile Türkiye'de korunan bu insanların, ülke tarafından korunmaması ise en büyük ayıbımız.

Konuya neresinden bakarsanız bakın, doğru tarafı yok.

İnsan mı, makine mi?

Vaktiyle bizlerin de ürettiği, her neden ise üretimi durdurduğumuz bu uçakları verimli ve emniyetli kullanılabilir halde tutmamız, başkaları için çalışmak anlamına geliyor. Bu uçaklar güvenli bir şekilde uçmalı, yoksa Kasalı Balonların (Zeppelin) başına gelen bunların da başına gelebilir. İşin bu tarafı teknoloji ve sanayi ve diğer taraftan bakarsanız, adamın makinesini yapıp satmaya devam edebilmesi için bizlerin onu çok iyi kullanıp, ona çok iyi bakıp, çok iyi hizmet vermemiz gerekiyor. İlk güven bunalımında binmez isek ne işe yarayacak o makine?

İşte bu nedenle kendi uçağımızı yapıp satmaktan neden vazgeçtiğimizi araştırmalı ve kendi uçağımızı en kısa zamanda yapmalıyız.

Bunu gerçekleştirmek için ise, insana yatırım yapmayı ön plana almalıyız. Bu gün görüyoruz ki uzak doğudan teknisyen, yakın batıdan pilot, kuzey doğudan eğitim vs.. özetle insana yatırım yapanlardan eksiğimizi gideriyoruz ve bu arada da şikayet ediyoruz.

“Yabancı Pilot çalıştırılmamalı…..”

Güzel, çalışmasın da böyle diyerek sorunu çözemeyiz.

Sorun, insana yatırım sorunudur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sivil Hava Aracı Kazaları

Madde 13 -Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilecek bir kurulu, kazanın sebeplerini araştırması için görevlendirir.

Havacılığın hiç bir kolu meslek kapsamına alınmadığı için meslek kavramı yoktur.

Meslek kavramı olmadığı için meslektaş kavramı da yoktur.

Meslektaş kavramı olmayınca uzman da olmayacaktır.

Kanunla korunan iş kolu meslek kapsamına girer.

Berberlik gibi. Berberlik kanunla korunmaktadır.

Berberlerde meslektaş kavramı vardır.

Uzman da vardır çünkü mesleğine katkı yapanlara uzman denir.

Bizde ise uzman kadrosu vardır devlet dairelerinde ve ben seçerim kimi uzman yapacağımı.

Örnek olarak bakınız;

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Dördüncü Bölüm - Havacılık Uzman Yardımcılığına Atanma, ilerleme,

 

Buna karşı, birileri geleceği görmüş ve hedefi göstermiş.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı - Yayın No: DPT:2577-ÖİK:590

Nitelikli insan gücü Meslek Standartları Düzeni Ve Sosyal Sermaye Birikimi Özel ihtisas Komisyonu Raporu;

Artık sadece teknolojiyi alıp kullanabilen insan değil, teknolojiyi üreten, bilgiyi bilgiye tatbik ederek dünyayı yeniliklere taşıyan insan tipine ihtiyaç vardır, insan gücü niteliklerinde gözlenen bu değişim iki yönlü bir etkileşime yol açmıştır. Bir yandan kaydedilen gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler yeni bir insan tipini gerekli kılarken öte yandan, bu insan tipi yeni bir çağın ve teknolojik gelişmelerin yaratıcısı üreticisi durumundadır.

 

Tüm bu gerçekler karşısında Türk Sivil Havacılığı başarıdan başarıya koşuyor ve bölgesinde lider, en hızlı gelişen ve büyüyen bir konumda ise bunun nedenleri araştırılmalı ve örnek çalışma birimleri kurarak bu durumdan dersler çıkartmalıyız.

İlk bulmamız gereken cevap ise şu sorunun cevabı olmalı.

İnsana yatırım yapmadan tüm bunları nasıl gerçekleştirdik?

Sevgiler.