SHGM, Denetim ve Ücretlendirme.

 

Bir haber.

Uçuş Okulları Derneği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü mahkemeye verdi.

http://www.ucuyorum.com/threads/54147-ucus-okullari-dernegi?p=524399#post524399

Uçuş Okulları Derneği aynı zamanda fiyat tarifesi için kendi önersini de sunmuştu.

http://www.gokyuzuhaberci.com/3569/ucus-okullari-birbirlerini-denetleyecek/

Özel uçuş okulları, 5 kişiden oluşan Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleriyle birbirlerini denetleyecek. Okullar ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) bilgisi dâhilinde uçuş kontrollerini gerçekleştirecek.

SHGM'nin 2007 tarifesi, daha da detaylandırılarak yapılan her işlem ücretlendirildi.

Normalde SHGM'nin görevi olan gerekli izinlerin verilmesi, lisans yenileme gibi işlemlerden ücret alımı döner sermaye üzerinden gerçekleştiriliyor. Elde edilen gelir SHGM'ye ve Maliye'ye aktarılıyor.

- / -

İsterseniz tarihçesini bir hatırlayalım.

1995 senesinde FAA ve ICAO Türkiye'nin kategorisini 1 den 2 ye indirince, ulaştırma Bakanlığı, duruma el koyar.

Bu zor durumdan tez zamanda kurtulmak için Ulaştırma Bakanlığı 2005 yılında, Bureau Veritas- Aeronautics & Space Division ile anlaşır.

Uzmanlar Türkiye’ye gelir ve konularına göre birlikte çalışacakları Türk uzmanları gazete ilanı ile arar. Birer kişi Uçak Mühendisi, Teknisyen ve Uçuş İşletme Uzmanı olarak seçilir ve işe başlanır.

İlk yapılacak olan Hukuksal düzenlemedir. Bu çalışma sonucu yeni yapılanma ortaya çıkar.

TCK-5431 Kabul Tarihi: 10.11.2005

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

TCK-2920 (Düzenleme - 10/11/2005)

Madde 27 – Türk sivil hava araçları ile faaliyette bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla yapacağı veya yaptıracağı teknik denetime tabidirler. (1)

Yapılacak denetimin esasları, denetleme elemanlarının seçimi ile yetki ve sorumlulukları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)(2)

(Ek fıkra: 10/11/2005 - 5431/31 md.) Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler ve yeterlik belgesine sahip olması gereken personel, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri takip etmek, Genel Müdürlüğün verdiği talimatlara uymak, Genel Müdürlük yetkililerince talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve istenen ekipmana her zaman erişebilmelerini sağlamakla yükümlüdür.

(Ek fıkra: 10/11/2005 - 5431/32 md.) Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen teknik denetçiler, denetimlerde;

a) Hava aracının uçuşa elverişli olmaması,

b) Mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımaması veya uçuşu yürütecek fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmaması,

c) Operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturması,

d) Tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniyetini doğrudan ilgilendirmesi,

durumlarında işletmecinin ya da yeterlik belgesi gerektiren personelin uçuş operasyonunu ve/veya işletmecinin faaliyetini durdurmaya yetkilidir.

 

Böylece “Denetim” kavramı yeni bir anlam kazanır.

Bunun yanı sıra, daha 1970 de kurulan ve 1991 de tüm Avrupa’yı kapsayan JAA ve ilgili kuralları JAR, bu sayede Türkiye’ye girer.

O zaman mevcut 17 Havayolu, tek tek ziyaret edilir ve tanıtımlar yapılır. 2006’ya gelindiğinde ise, Denetim kavramı somutlaştırılacaktır.

Bu 17 şirketin Uçuş İşletme Müdürlüklerine yazı yazılır.

“Elinizdeki her bir uçak tipine göre mevcut pilotlar arasından Inspektörlük yapabilecek en az üç ismi bize tavsiye edin.”

İsimler gelir ve ayrım yapılmaksızın herkes kursa alınır. Kursların sonucu SHGM’ye bildirilir.

İkinci aşama artık “denetim” aşamasıdır.

Bir şirket denetlenecek ise, ISO kuralları uygulanarak denetim planlanır, takvim onayı karşı taraftan alınır, SHGM ilgili şirketlerden takvime göre eğitim gören ilgili tip uzmanından birini denetim için ister. Uygun olan uzmanı şirket denetimden bir gün önce İstanbul’daki Bureau Veritas’a gönderir. Bizim büronun yanında da SHGM bir şube açmıştır yeni çıkan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanarak.

Tüm denetim ekibi toplanır. Program gözden geçirilir. Tip özellikleri ve son güncellemeler AFM’den kontrol edilir ve notlar alınır.

Sonra SHGM temsilcisi “gözetiminde” denetime gidilir.

Denetimi ilgili uzmanlar yapar ve SHGM temsilcisi gözlemcidir.

O zamanlar katılan şirket personeline para tahakkuk ettirilmez idi. Kanunda “ücret” kavramı yok idi. Herkes kendi cebinden (daha çok şirketin kasasından).

Tüm bu örnek çalışmaların ardından hemen JAA'e müracaat edildi ve kısa süre içerisinde tekrar 1'e yükseltildi Türkiye’nin konumu.

 

Artık Ulaştırma Bakanlığı rahatlamıştı.

15/04/2006 Tarih ve 26140 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (5431) ile bu kavram, hukuksal bir geçerlilik kazanır.

(Madde 23 - Teknik denetçiliğe görevlendirme… “havacılıkla ilgili diğer inceleme ve denetimleri yapmak üzere; havacılıkla ilgili eğitim görmüş ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip” … denmesine rağmen henüz uygulamaya konmamıştır.)

(ICAO Doc.8335 Chp 6.2 Qualifications of the Inspector

6.2.1 Ideally a CAA inspector should be at least as qualified as the personnel to be inspected or supervised. To carry out in-flight inspections, a CAA inspector should be qualified on the type of aircraft concerned or on a type of aircraft with similar operational characteristics, and also possess appropriate route experience.)

Sekizinci Bölüm –Gelirler

Madde 26 . - Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır:

vs.

 

Bu gelirlerin asıl amacı, denetime çağrılan uzmanların masraf ve giderlerini karşılamak.

Düşünün Antalya’dan bir uzman, İzmir’deki bir şirketi denetlemeye gidecek. Önce AYT-IST gelecek ve Denetim Ekibi toplanıp hazırlık yapacak. Sonra hep birlikte İzmir’e geçilecek ve denetim yapılacak. Sonra herkes geri dönecek. Bu arada doğan ve doğacak olan masraflar için bir altyapı hazırlamaktı bu teklifteki amaç.

 

Şimdi gelelim bu güne.

Bu paranın SHGM için gelir olma nedeni, “döner sermaye” yaratmak içindi. İlk senelerde ücret tespiti zordur. Seneler geçtikçe geriye bakarak geleceği görürsünüz. Bir sonraki bütçe yapılırken buna göre ücretlendirme yaparsınız.

Gerçekçi olmak gerekirse DHMI gibi SHGM de her sene tarife yayınlamalı ve “döner sermaye” şeffaf olmalı. Artı ve Eksi’ler ücretini ödeyen herkes tarafından bilinmeli.

Şimdi SHGM’nin elinde harcayabildiğinden çok fazlası var ve bu para tüm havacılık ailesinden, bu aileye hizmet vermek için toplanmış olan bir para.

Ücretler neye göre belirlenmiş o da ayrı bir soru.

Sonuçta bir “yarar” söz konusu ise Türk Sivil Havacılığı için, bu yararı oluşturacak herkes seve seve katkıda bulunacaktır.

Bakalım gelecek nasıl şekillenecek?

Sevgiler

www.servetbasol.com