Kabin Ekibi ve Algı

 

Yetki, sorumluluk ve görev (Authority, Responsibility and Duty) tanımlarını iyice bilmeden, bu konulara giren herkes yanılacaktır.

SHY-6a Md.20 yönetici tanımlarında Kabin Amiri kıstaslarını “Gerekli görüldüğü hallerde” diye sıralar.

SHY-6a Md.21 ise, “Yabancı personel” sınırlamasından bahseder.

SHT OPS-1 Md. 200- Uygulanabilirlik

(2) Bu talimat doğrultusunda “kabin ekibi üyesi” ifadesi, kokpit ekibi üyesi olmayıp yolcuların emniyetinden sorumlu olarak işletici veya uçuştan sorumlu kaptan pilot tarafından verilen görevleri yerine getiren herhangi bir ekip üyesidir.

SHT OPS-1 Md. 203- Minimum Gereklilikler

(1) İşleticinin, her bir kabin ekibi üyesine ilişkin olarak aşağıdaki hususları temin etmesi gereklidir:

a) En az 18 yaşında olması.

b) Sağlık yönünden görevini yerine getirmeye uygun olduğunun kontrol edilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşunun düzenli aralıklarla muayenesinden veya değerlendirmesinden geçmiş olması, (sağlık muayenelerine ilişkin düzenleme Genel Müdürlük tarafından ayrıca yapılır.)

f) İşletme El Kitabı içerisinde belirtilen usullere uygun olarak görevlerini yerine getirilebilecek yeterlilikte olması.

g) Yurt içi veya yurt dışında asgari 10 yıllık eğitim veren lise veya benzeri okul mezunu olması.

h) İngilizce bilmesi. Bu hususa ilişkin detaylandırma işletme iç prosedürü ile belirlenir.

 

Kendisinin hiçbir sorumluluğu olmayan, ama uçuştan sorumlu kaptan pilot tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü personele “kabin ekibi” denir.

(SHT OPS-1’de tanımı olmayınca ben de böyle bir tanım getirdim!)

SHT OPS-1 Madde 201- Tanımlama

(1) İşletici, tüm kabin ekibi üyelerinin; işleticinin kabin ekibi üniformasını giymelerini ve yolcular tarafından kabin ekibi üyesi olduklarının açıkça tanınabilir olmasını sağlamak zorundadır.

(2) Kabin içerisinde görev yapan sağlık personeli, güvenlik personeli, çocuk bakıcıları, eskortlar, teknik personel, aşçı, ağırlama personeli, çevirmenler gibi diğer personel, bu bölüm ve Talimatın kabin ekibi ile ilgili diğer gerekliliklerini karşılamadıkları takdirde, yolcular tarafından kabin ekibi üyesi izlenimine neden olabilecek bir üniforma giyemezler.

Bu maddeye göre de kaptan pilot tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü özel üniformalı personele “kabin ekibi” denir de diyebiliriz!

Yetki ve sorumluluğu olmayan bu kişilere verilen görevleri saymaya kalksak, bu görevleri gereği gibi yerine getirebilmek için en az iki fakülte ve üç lisans eğitimi görmeniz gerekecektir.

Eğitimleri ise “uygun bir eğitim” ile tanımlanmaktadır. Bu arada aşağıdaki eğitimler için aklınıza gelen Fakülte ve Üniversiteleri sizler isimlendirin.

 

SHT OPS-1 Madde 204- Kabin Amirleri

(3) Bu talimatın 202nci Maddesi kapsamında, birden fazla kabin ekibi üyesinin görevlendirilmesi durumunda, işletici tarafından kabin amiri olarak atanacak kişinin; kabin ekibi üyesi olarak en az bir yıl deneyimi olması ve asgari aşağıdaki konuları içeren uygun bir eğitimi tamamlamış olması gereklidir:

a) Uçuş öncesi bilgilendirme:

Uçak ve uçak içi gereçlerin yerleri, kullanma yeri ve şekilleri ile zamanı, görev yerleri ve iş bölümü.

b) Ekip işbirliği:

(i) Disiplin, sorumluluklar ve emir komuta zinciri.

(ii) Eşgüdüm ve iletişimin önemi.

(iii) Pilot’un görev yapamaz duruma gelmesi. (Pilot incapacitation)

c) Yasal gereklilikler ve işletme kurallarının gözden geçirilmesi:

(i) Yolcu emniyet bilgilendirme, güvenlik kartları.

(ii) Mutfakların (Galley) emniyete alınması.

(iii) Kabin bagajının yerleştirilmesi (kendilerine ait olanlar).

(iv) Elektronik cihazlar (ve kullanımları).

(v) Uçakta yolcu varken yakıt alımı yöntemleri.

(vi) Türbülans.

(vii) Dokümanlar.

d) İnsan faktörleri ve CRM.

e) Kaza ve olay raporlaması.

f) Uçuş ve görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gereklilikleri.

SHT OPS-1 EK 40 - Temel Emniyet Eğitimi

(a) Yangın ve duman eğitimi:

(b) Suda hayatta kalma eğitimi:

(c) Hayatta kalma eğitimi:

(d) Tıbbi konular ve ilk yardım:

(e) Yolcu yönetimi:

(f) İletişim:

(g) Disiplin ve sorumluluklar:

(h) Ekip Kaynak Yönetimi (CRM)

- / -

ARFAA diyor ki,

Mesleğimizin diğer mesleklerden farklı olarak;

1. Basınç derecelerinin sürekli değişebildiği, doğal olmayan bir basınçlı ortamda,

2. Yapay Oksijen solunumlu bir ortamda,

3. Sürekli aynı havanın elyaftan filtre edildiği kansorejen klimatik bir ortamda,

4. Uçaktaki mevcut elektronik aletlerden ve kargo bölümünde taşınanlardan yayılan radyasyon ve de Kozmik radyasyona maruz kalarak,

5. Enlem ve boylamların yarattığı bioritim değişiklikleri,

6. Coğrafi iklim değişiklikleri,

7. Saat farkları (ki bu bir Doğu bir Batı olmakla dengeler tamamen bozulmakta),

8. Bedensel mesleki hastalıklara yatkınlığı (organ sarkmaları, tansiyon, kan dolaşımı bozuklukları, travmatolojik olgular ve gebelikte düşük tehdidi),

9. Düzensiz uyku, düzensiz beslenme, bir periyoda bağlı olmayan değişken çalışma ve istirahat süreleri;

açılarından farklılıklar göstermektedir.

Gelişmiş ülkelerde gerek havayolu şirketleri, gerek sosyal sağlık birimleri tarafından uçuculara özel klinik ve rehabilitasyon merkezleri olmasına karşılık, ülkemizde Kabin Memurları hem bu olumsuz sağlık koşullarında çalışmakta, hem de olası sağlık problemlerinde yönetimlerin baskıcı tutumu ve iş kaybı korkusu nedeniyle hakları olan rapor veya mazeret izinlerini kullanmakta çekincelidirler.

Bu mesleğe özgü meslek hastalıkları saptanması gerekirken, iş kanununda yeri olmamasından dolayı yalnızca kanunda tanımlanmış meslek hastalıkları değerlendirilmeye alınmaktadır.”

- / -

Bitmedi;

Diyelim ki 15 sene bir şirkette bizzat uçmuş olup, eğitici sertifikasına sahip bir kabin amiri bile şirket değiştirdiğinde, aşağıdaki eğitimleri, yeni şirketinde almak zorundadır.

Madde 207– Dönüşüm ve Farklılık Eğitimi

(1) İşletici; her bir kabin ekibinin, geçerli kurallar dâhilinde ve asgari olarak Ek-41’de belirtilen konuları kapsayan uygun dönüşüm ve farklılık eğitimini tamamlamış olmasını sağlayacaktır. Eğitim içeriği, işletme el kitabında belirlenmiş olmalıdır. Eğitim plan ve programı önceden Genel Müdürlük onayına sunulacaktır.

(a) Dönüşüm eğitimi:

(i) işletici tarafından ilk defa kabin ekibi üyesi olarak görevlendirilen personele veya,

(ii) Farklı bir uçak tipinde ilk defa görev alacak personele, verilmek zorundadır.

(b) Farklılık eğitimi:

(i) Kullanılmakta olan geçerli bir uçak tipinin serisinde veya

(ii) Kullanılmakta olan bir uçak tipi veya serilerinin üzerinde; farklı emniyet teçhizatı, farklı yerleşim yerleri veya normal ve acil durum emniyet usullerinin değişiklik göstermesi halinde, verilmek zorundadır.

Görüleceği üzere, kabin ekibi olmak için ticari bir kurs yeterlidir ve illa kabin ekibi üyesi olmak için Meslek Yüksek Okulu’na gitmek ve/veya mezunu olmak şartı da yoktur. Olmayış nedeni ise, bu okullarda bu tip bir eğitim verebilmek için, sertifika ve hizmet süresi kısıtlaması ya da şartı henüz düşünülmemiştir. Akademik olarak herkes bu dersleri verebilir.

Sonuçte, verilen “Kabin Ekibi aranıyor” ilanlarında henüz “yüzme bilmek” şartı kimsenin aklına dahi gelmemiştir ve “ditching” eğitimleri;

SHT OPS-1 EK 42 - Yenileme (Recurrent) eğitimi şartı,

(c) İşletici, üç yılı geçmeyecek aralıklarla yapılacak yenileme eğitiminin ayrıca aşağıdaki hususları da kapsamasını sağlamak zorundadır:

5. Tahliye botu (life-rafts) ve bot özellikli tahliye kaydırağı (slide-rafts) kullanımları ve uçaktaki yerleri gösterilecektir.

göstermelik bir eğitim olarak algılanmaktadır.

 

“Havacılığın hiçbir dalı ‘meslek’ değildir” dememdeki ısrar, hiçbir lisans ve sertifikanın yasal koruma altında olmayışından kaynaklanmaktadır.

Böyle bir durum, hani sorunca çok sık aldığımız cevabı gündeme getirmektedir.

- Ne iş yaparsın?

- Ne iş olsa yaparım abi….

Sevgiler

www.servetbasol.com

120618